Takip Et
Günün Haberleri

Edit?rün Se?tikleri

Perspektif

Yazarlar

“Cad? ü?lemesi 13+” filminin ilk fragman? yay?nland?

Ceylan ?zgün ?z?elik’in senaristli?ini ve y?netmenli?ini yapt??? ‘Cad? ü?lemesi’nin ilk filmi olan 13+ filminin...

Jack London’?n Roman?ndan Uyarlanan Martin Eden filminin fragman? yay?nland?

Martin Eden rolünde Luca Marinelli'nin rol ald??? film, oyuncuya 76. Venedik Film Festivali'nde En...

Kad?k?y’de Caz Günleri Ba?l?yor

Kad?k?y Belediyesi'nin düzenledi?i, Caz Günleri 25 Eylül'de ba?l?yor. Uluslararas? Kad?k?y Festivali kapsam?nda düzenlenen etkinlikler...

Lacivert Dergisi 89’uncu say?s? “Queer Edebiyat” dosyas?yla ??kt?

Lacivert ?ykü ve ?iir Dergisi’nin 89. Say?s? “Queer Edebiyat” dosyas?yla ??kt?

FHKC, üye ve y?neticilerinin g?zalt?na al?nd???n? duyurdu

Filistin Halk Kurtulu? Cephesi (FHKC) taraf?ndan yap?lan a??klamada Bat? ?eria’da yap?lan bask?nlarda 27 FHKC...

Kolombiya’da ??renciler yolsuzlu?a kar?? soka?a d?küldü

Kolombiya'da Distrital ?ehir üniversitesinde ya?anan yolsuzluk ??rencileri soka?a d?ktü. Eyleme polisin sald?r?s?nda ?ok say?da...

Selman: Ka??k?? cinayeti g?zetimimde oldu?u i?in tüm sorumlulu?u al?yorum

Televizyoncu ve gazeteci Martin Smith, gazeteci Cemal Ka??k?? cinayetiyle ilgili konu?an Suudi Arabistan Veliaht...

AB ülkeleri, Aramco sald?r?s?nda ?ran’? sorumlu tuttu

Fransa, Almanya ve ?ngiltere, ortak bir yaz?l? a??klama yaparak, Suudi Arabistan'?n Aramco petrol tesislerine...

Ekvador’da binlerce kad?n kürtaj hakk? i?in sokakta

Ekvador’da cinsel sald?r? sonucu olu?an gebeliklerdeki kürtaj hakk?na ili?kin yasan?n esnetilmesine dair g?rü?melerin durmas?na...

Ankara’da ‘e?ba?kanl?k mor ?izgimizdir’ eylemine polis sald?r?s?: 8 g?zalt?

HDP Ankara Kad?n Meclisi’nin 'E? ba?kanl?k mor ?izgimizdir' slogan?yla ger?ekle?tirmek istedi?i eyleme polis sald?rd?....

Mor Kad?n Mekan?’n?n ikincisi Ankara’da a??l?yor

Kad?n Savunma A?? taraf?ndan kad?n dü?manl???na kar?? birlikte olmak, ?rgütlü olmak, dayan??mak amac?yla kurulan...

Güney Afrika’da kad?nlar ?iddete kar?? sokaklarda

Güney Afrika'da on binlerce kad?n, ülkede yo?un olarak ya?anan kad?n katliamlar?na kar?? sokaklara ??kt?....

CERN’de iki nadir par?ac?k bozunmas? tespit edildi

Ara?t?rmac?lar, 'NA62’ ad? verilen deneyde, 'kaon’ denilen 'kuark’ ?iftleri olu?turup yok ederek, par?ac?k fizi?inin...

NASA bir gezegende s?v? su tespit etti

Montreal üniversite'sindeki 'Güne? Sistemi D??? Gezegen Ara?t?rma Enstitüsü'nden bir ara?t?rma ekibi, NASA'n?n Hubble Uzay...

Uzayda mini insan beyni geli?tirildi

Uzayda tespit edilen beyin dalgalar? organoidlerin bilin? kazanabilece?ine dair bir i?aretse, sinirbilimciler büyük bir...

Karaburun Bilim Kongresi ba?lad?

14. Karaburun Bilim Kongresi, "S?n?f Mücadelesinde Krizler ve ??k??lar" ba?l??? ile bugün ?zmir Karaburun'da...

Devrimin Partisi: Her Daim Devrimci Bir Sava? ?rgütü/ Hevi Devrim

Fa?izm, burjuva s?n?f egemenli?inin daralan siyasal, toplumsal, ekonomik temelleri nedeniyle bask? ve zor ayg?tlar?n?n...

Yine-Yeni-Yeniden!

Eski, yarars?z olan ne varsa muhasebesini yapmal?, geriye dü?ü?lerden dersler ??kararak do?ru y?ntemlerle, yeni...

Devrimin Partisi Ama Nas?l? / Hevi Devrim

?ünkü isteyelim istemeyelim, modern kapitalist devletin kurucu unsur olarak kulland??? ?iddet gelir yolumuza ??kar....

Ba?dat’?n güneyinde Ha?di ?abi’ye ait kampta patlama

Irak'?n ba?kenti Ba?dat'?n gündem b?lgesinde ?ii milis gücü Ha?di ?abi'ye ait kamp?n silah deposunda...

FHKC’li tutsaklar a?l?k grevine ba?lad?

Filistin Halk Kurtulu? Cephesi (FHKC) tutsaklar?, idari hapis cezalar?n? protesto etmek i?in a?l?k grevine...

Suriye: Türkiye-ABD aras?ndaki herhangi bir ‘güvenli b?lge’ uzla?mas?n? red ediyoruz

Suriye resmi haber ajans? SANA, Suriyeli bir yetkilinin 'güvenli b?lge' olu?turma konusunda ABD ile...

?srail Ordusu’ndan ‘duyarl?l?k’ ?a?r?s?: “Filistinlileri bacaklar?ndan vurun”

Jerusalem Post gazetesine konu?an ?srailli bir yetkili "Amac?m?z bu olmasa da, diz üstüne ate?...

Kaos GL dergisinin yeni say?s? ??kt?

1994 y?l?ndan beri yay?n hayat?n? sürdüren Kaos GL dergisinin 168. say?s? “Gen?lik” dosya konusuyla...

Boysan’?n Evi g?nüllülerini ar?yor

2016’dan bu yana pek ?ok sivil toplum kurulu?unun etkinliklerine ev sahipli?i yapan, ayr?ca her...

Saraybosna’da ilk kez Onur Yürüyü?ü düzenlendi

Bosna Hersek'in ba?kenti Saraybosna'da ilk kez Onur Yürüyü?ü düzenlendi. Yürüyü? kar??t? nefret s?ylemleri nedeniyle...

Trans d??lay?c? feminizm ile trans feminizme yeniden bak??: “?eki?lerin Yarenli?i” yay?mland?

Sara Ahmed, ?ngiltere’de 2015 senesinde trans d??lay?c? radikal feminist s?ylem ile trans aktivistler aras?nda...

Kaz Da?lar?’nda 12 Ekim’de büyük eylem haz?rl???: “Ruhsat? yenilemeyin”

Kaz Da?lar?'nda protestolara neden olan Kanada merkezli Alamos Gold ?irketinin 10 y?ll?k ruhsat süresi...

Greta, Türkiye dahil be? ülkeyi BM’ye ?ikayet etti

Aralar?nda Greta Thunberg’in de bulundu?u 16 gen?, “iklim de?i?ikli?ine kar?? yeterli ve zaman?nda ?nlemler...

Küresel ?klim Grevi: “Sistemi de?i?tir iklimi de?il”

Cuma günü aralar?nda Türkiye'nin de bulundu?u 139 ülkede ?klim Grevi eylemleri düzenlendi.

Mezopotamya’n?n can damar? olan Dicle Nehri, nehir statüsünü kaybedecek!

Il?su Baraj? nedeniyle Mezopotamya'n?n son kalan can damar? Dicle Nehri de yok edilmek isteniyor....

??galci Sald?rganl??a Kar?? Her Türlü Mücadele Devrimci G?revdir!

Mesele, demokratik kazan?m?n yok edilmesi, ulus ve halkalar?n kan-katliam anaforuyla geleceksizli?e g?mülmesi, insan?n yok...

“??zümünü i?inde bar?nd?rmayan bir tek ?eli?ki, bir tek sorun yoktur!”

"??inde ??zümünü bar?nd?rmayan bir tek sorundan bahsedilemez!" Her ?eli?ki ??zümünü de bar?nd?r?r. Her ?eyin...

Dünya 5’ten Büyüktür ama Türkiye- Kuzey Kürdistan Ulus ve Halklar? ‘Ben’den Kü?üktür

Erdo?an ve iktidar?n?n s?n?f niteli?i, y?netim bi?imi ve ger?ekle?tirdi?i katliamlar, uygulad??? fa?izmle ve elbette...

Fa?izme kar?? mücadele, se?imler ve es ge?ilen ger?ekler!

Siyasette politik ?znelerin rolü elbette yads?namaz. Lakin siyaset iyilik ve k?tülük yahut karakter ??zümlemeleriyle...

A?l?k grevi eylemi 90. gününde

Tutsak bulunan, Grup Yorum üyeleri a?l?k grevine devam ediyor. Tutsak Grup Yorum üyelerinin, a?l?k...

Elaz?? Hapishanesi’nde i?kence: Bir tutsak konu?ma yetisini kaybetti

Elaz?? Hapishanesi’nde gardiyanlar?n, “yan odadakilerle konu?tuklar?” gerek?esiyle tutuklar? darp etti?i belirtildi. Sald?r?da a??r darbeler...

Elaz?? Hapishanesi laboratuvar olarak kullan?l?yor; Askerler gardiyanl?k yap?yor

B?lgede askeri operasyonlara kat?lan ki?ilerin hapishane i?erisinde de gardiyanl?k yapt???n? belirten Fariso?ullar? darp edilen...

Tutsak Bulut: ‘Umar?m Damlayan Masallar ?ocuklar?n hayallerine ortak olur’

Tutsak Gazel Bulut tutuklu bulundu?u Kand?ra Hapishanesi’nden "Damlayan Masallar" adl? ?ocuk kitab?n? de?erlendirdi